Adatvédelmi irányelvek

Adatvédelmi Tájékoztató
ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT
a
www.ficsor.hu,  www.terepgumi.hu, www.bimecc.hu domainnév alatt működő
webáruház vonatkozásában

A Ficsór Autóház Kft. jelen adatvédelmi szabályzata határozza meg azokat a szabályokat és feltételeket, amelyek keretei között a Ficsór Autóház Kft. mint adatkezelő a www.ficsor.hu, www.terepgumi.hu, www.bimecc.hu domain név alatt működő webáruházat felkereső bármely személyre (a továbbiakban: Ügyfél) vonatkozó információkat kezelhet, valamint tájékoztatja az Ügyfeleket az adatkezelés részleteiről.

A Ficsór Autóház Kft. az Ügyfélről a jelen szabályzatban meghatározott célokból gyűjti és kezeli, valamint nyilvántartásaiban (ideértve az írásban, nyomtatott és elektronikus formában vezetett nyilvántartásokat) tárolja a jelen szabályzatban felsorolt információkat (ideértve a személyes adatokat). A Ficsór Autóház Kft. elkötelezett a személyes adatok védelme és a vonatkozó adatvédelmi jogszabályoknak való megfelelés iránt, ideértve az Európai Parlament és a Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 Rendeletének (Általános Adatvédelmi Rendelet; a továbbiakban: „GDPR”) történő
megfelelést.

A jelen dokumentum szabályozza az Ügyfelek személyes adatainak a Ficsór Autóház Kft. általi kezelését a Webáruház használatával összefüggésben és a szabályzat hatálya kiterjed a Ficsór Autóház Kft. minden olyan alkalmazottjára, aki részt vesz a Webáruház üzemeltetésében és karbantartásában.

A jelen szabályzat alapján kezelt személyes adatok vonatkozásában az adatkezelő a következő:
név: Ficsór Autóház Korlátolt Felelősségű Társaság
székhely: 1106 Budapest, Fehér út 7.
cégjegyzékszám: 01-09-463000
adószám: 12072174-2-42
telefonszám: +36 1 260-1122
Weboldal: www.ficsor.hu; e-mail cím: info@ficsor.hu
Weboldal: www.terepgumi.hu; e-mail cím: terepgumi@ficsor.hu
Weboldal: www.bimecc.hu; e-mail cím: info@bimecc.hu


elsődleges kapcsolattartó: a Ficsór Autóház Kft. adatvédelmi ügyekért felelős munkatársa

A Ficsór Autóház Kft. nem jelölt ki adatvédelmi tisztviselőt, mivel működése kapcsán erre nem köteles.

A Ficsór Autóház Kft. a Webáruház használata kapcsán a következő Ügyfelekre vonatkozó adatokat gyűjti és kezeli,
mely személyes adatoknak a megadása a Ficsór Autóház Kft. és az Ügyfél közötti szerződés megkötéséhez és
teljesítéséhez, valamint a Ficsór Autóház Kft. jogszabályi kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges. Amennyiben az
Ügyfél nem adja meg ezeket az adatokat, a Ficsór Autóház Kft. nem tudja kiszállítani a megvásárolt termékeket az
Ügyfél részére:

 • felhasználónév;
 • jelszó;
 • e-mail cím;
 • teljes név;
 • szállítási cím;
 • számlázási cím (amennyiben eltérő);
 • telefonszám;
 • megvásárolt termékek;
 • vásárlás napja/időpontja;

A minél megfelelőbb termékkínálat és a személyre szabott felhasználói élmény nyújtása érdekében a Ficsór Autóház
Kft. az Ügyfelek alábbi adatait kezelheti, amennyiben az Ügyfelek ezeket az adatokat a Webáruházban történő
regisztráció során megadják. Az ilyen adatok megadása teljes mértékig önkéntes és azok bármikor törölhetők:

 • nem;
 • lakcím;
 • forgalmi rendszám;
 • évente átlagosan megtett kilométerek száma;
 • a jármű használat helyének átlagos megoszlása (százalékos arány: város – autópálya);
 • vezetési stílus (százalékos arány: lassú – gyors);
 • a vásárlás folyamán a döntéshozatal szempontjából legfontosabb tényező;
 • márkahűség;
 • autó márkája, típusa, szériája és gyártási éve;

A Webáruház használatával összefüggésben a Ficsór Autóház Kft. az Ügyfelek adatait az alábbi célokból kezelheti:

 • A Webáruházban kínált termékekre vonatkozó adásvételi szerződések készítése és teljesítése;
 • Személyre szabott felhasználói élmény nyújtása az Ügyfél részére, az Ügyfél által önkéntesen megadott
  adatok alapján (és minden esetben azzal a feltétellel, hogy az Ügyfél a vonatkozó adatkezelési
  tevékenységhez hozzájárult). Amikor az Ügyfél a Webáruházban termékeket keres a rendszer az Ügyfél
  profiljának megfelelő termékeket a keresési találatok és ajánlott termékek listáján szembetűnőbb helyen
  jeleníti meg; azonban a profilalkotást semmilyen esetben sem használjuk fel az Ügyféllel kapcsolatos
  automatizált döntéshozatal céljára;
 • Közvetlen üzletszerzési célokból, így különösen elektronikus hírlevelek küldése céljából azon Ügyfelek
  részére, akik az ilyen adatkezelési tevékenységhez hozzájárultak;
 • Időszakos promóciók esetén az adott promóció lebonyolítása, az esetleges ajándékok, jutalmak eljuttatása
  azokhoz, akik erre a promóciós szabályzat alapján jogosultak.

Az Ügyfél személyes adatai jelen szabályzat szerinti kezelésének jogalapja:

 • az a tény, hogy az adatkezelés az Ügyfél és a Ficsór Autóház Kft. közötti adásvételi szerződés teljesítéséhez,
  valamint a GDPR 6. cikk (1) b) bekezdése szerinti, a szerződés megkötését megelőzően az Ügyfél kérésére
  történő lépések megtételéhez, és a Ficsór Autóház Kft. vonatkozásában fennálló jogszabályi
  kötelezettségeknek (így különösen számviteli, adózási és fogyasztóvédelmi előírásoknak) történő megfelelés
  céljából szükséges;
 • az Ügyfél GDPR 6. cikk (1) a) bekezdése szerinti tájékoztatáson alapuló hozzájárulása és a gazdasági
  reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (1) és (2)
  bekezdései;
 • az adatkezelés a promóció lebonyolításához (szerződés, illetve díjkitűzés teljesítése érdekében) szükséges a
  GDPR 6. cikk (1) b) bekezdése szerint.

A jelen szabályzat alapján a Ficsór Autóház Kft. által kezelt személyes adatokhoz a Ficsór Autóház Kft.-nél az
üzemeltetési, értékesítési, IT és marketing ügyekkel foglalkozó személyek férhetnek.

A jelen szabályzat alapján kezelt személyes adatok vonatkozásában a Ficsór Autóház Kft. kizárólagos adatkezelőnek
tekintendő. A Ficsór Autóház Kft. a jelen szabályzat alapján kezelt személyes adatokat nem továbbítja semmilyen
harmadik fél adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére, kivéve a Webáruházban vásárolt termékek Ügyfél részére
történő kiszállítása céljából a Ficsór Autóház Kft. által időről időre igénybe vett logisztikai szolgáltatót.

A Ficsór Autóház Kft. a jelen szabályzat alapján közvetlenül az Ügyféltől gyűjti a személyes adatokat.

A Ficsór Autóház Kft. az Ügyfelek személyes adatait a Webáruház weboldalán történt regisztrációjuk időpontjától
kezdődően a vonatkozó polgári jogi előírásokban (rendszerint 5 év), adójogszabályokban (rendszerint 6 év) és
számviteli jogszabályokban (rendszerint 8 év), valamint fogyasztóvédelmi előírásokban meghatározott elévülési idő
lejártáig kezelheti, de legfeljebb a fent meghatározott adatkezelési célokból szükséges ideig. A fenti időtartamok
lejártát megelőzően az Ügyfél az alábbiakban foglaltak szerint kérheti személyes adatainak törlését. Továbbá az
Ügyfél, korlátozás és indokolás, valamint anélkül, hogy ennek kapcsán bármilyen költség merülne fel, bármikor
jelezheti, hogy a továbbiakban nem járul hozzá adatainak közvetlen üzletszerzés céljából történő kezeléséhez. Ilyen
esetben az Ügyfél személyes adatai a továbbiakban a fenti célra nem használhatók fel.

Az adatbiztonság fenntartása azt jelenti, hogy a Ficsór Autóház Kft. garantálja a személyes adatok bizalmas jellegét,
sértetlenségét és elérhetőségét (az engedélyezett célokra). A bizalmas jelleg azt jelenti, hogy az adatokhoz csak azok
férhetnek hozzá, akik jogosultak azokat felhasználni. A sértetlenség azt jelenti, hogy az adatoknak pontosnak és az
adatkezelés céljára megfelelőnek kell lenniük. Az elérhetőség azt jelenti, hogy az arra felhatalmazott felhasználóknak
képesnek kell lenniük arra, hogy hozzáférjenek az adatokhoz, ha arra az engedélyezett cél érdekében szükségük van.

A fentieknek megfelelően a Ficsór Autóház Kft. biztosítja, hogy a személyes adatok jogtalan és illetéktelen kezelése
ellen, továbbá a személyes adatok véletlen elvesztése vagy károsodásának elkerülése érdekében megfelelő
intézkedéseket alkalmazzanak. Ezeket az elveket akként hajtja végre a Ficsór Autóház Kft., hogy megfelelő hardveres
és szoftveres biztonsági intézkedéseket alkalmaznak (ideértve a fizikai belépési és rendszer-hozzáférési ellenőrzést,
zárakat, riasztókat, tűzfalakat stb.). A Ficsór Autóház Kft. megfelelő eljárásokat és technológiákat használ annak
érdekében, hogy a személyes adatok védelmét az adatok gyűjtésétől azok törléséig biztosítsa.

A Ficsór Autóház Kft. az Ügyfél jelen szabályzat alapján kezelt személyes adatait bizalmasan kezeli és azokat nem
közli semmilyen harmadik féllel, kivéve, ha az ilyen közlést jogszabály írja elő és/vagy azt az Ügyfél eseti alapon
kifejezetten engedélyezi.

A személyes adatok Ficsór Autóház Kft. által a jelen szabályzat alapján történő kezelésével összefüggésben az Ügyfél
a következő jogokat gyakorolhatja:

 • Hozzáférési jog: Az Ügyfél a Ficsór Autóház Kft.-től visszajelzést kérhet arra vonatkozóan, hogy személyes
  adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a
  személyes adatokhoz és az azok kezelésére vonatkozó információkhoz hozzáférést kapjon. Kérésre a Ficsór
  Autóház Kft. rendelkezésre bocsátja az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát. Az Ügyfél
  által kért további másolatokért a Ficsór Autóház Kft. az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű
  díjat számíthat fel.
 • Helyesbítéshez való jog: Az Ügyfél jogosult arra, hogy kérésére a Ficsór Autóház Kft. indokolatlan
  késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Az Ügyfél továbbá jogosult arra,
  hogy kérje a hiányos személyes adatok egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő kiegészítését.
 • Törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”): Az Ügyfél jogosult arra, hogy kérésére a Ficsór
  Autóház Kft. indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, és a Ficsór Autóház
  Kft. köteles az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölni. Azonban az
  Ügyfél nem kérheti személyes adatainak törlését, amennyiben az adatkezelés szükséges a személyes adatok
  kezelését előíró, az alkalmazandó jog szerinti kötelezettség teljesítéséhez, vagy jogi igények
  előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
 • Adatkezelés korlátozásához való jog: Az Ügyfél jogosult arra, hogy kérésére a Ficsór Autóház Kft.
  korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
 • Adatkezelés korlátozásához való jog: Az Ügyfél jogosult arra, hogy kérésére a Ficsór Autóház Kft.
  korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
  • az Ügyfél vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Ficsór Autóház Kft. ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
  • az adatkezelés jogellenes, és az Ügyfél ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok
   felhasználásának korlátozását;
  • a Ficsór Autóház Kft.-nek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Ügyfél igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.
 • Adathordozhatósághoz való jog: Az Ügyfél jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa a Ficsór Autóház Kft.
  rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban
  megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy
  ezt a Ficsór Autóház Kft. akadályozná.
 • Tiltakozáshoz való jog: Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az Ügyfél jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.
 • A hozzájárulás visszavonásához való jog: Az Ügyfél bármikor jogosult visszavonni hozzájárulását ahhoz
  az adatkezeléshez, amelyhez hozzájárulása szükséges volt, kivéve azokat az eseteket, amelyekben az adatkezelés szükséges a jogi kötelezettségeknek való megfeleléshez vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

Bármely megkeresését, ideértve a személyes adatokhoz történő hozzáférésre, azok helyesbítésére, törlésére, az adatkezelés korlátozására és/vagy az adatkezelés elleni tiltakozásra vonatkozó bármely kérelmet, a Ficsór Autóház Kft. fent megjelölt elsődleges kapcsolattartójához kell címezni. A személyes adatok kezeléséhez kapcsolódó joggyakorlásra vonatkozó valamennyi jognyilatkozatot és kérelmet elektronikusan, e-mail útján, vagy a Webáruház személyes profil részében található
megfelelő beállítások módosításával, illetve írásban lehet megtenni. Esettől függően, a kérelemnek tartalmaznia kell az eset azonosításához szükséges valamennyi releváns tényt és körülményt. A megkereséseket és kérelmeket a Ficsór Autóház Kft. gondosan kivizsgálja, és rendszerint 15 napon belül megválaszolja.

A személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogsértés esetén az Ügyfél panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36 (1) 391-1400; fax: +36 (1) 391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; web: http://naih.hu), vagy az Ügyfélszokásos tartózkodási helye, munkahelye, illetve az állítólagos jogsértés helye szerinti tagállam felügyeleti hatóságánál. Továbbá az Ügyfél eljárást indíthat a Ficsór Autóház Kft.-vel szemben az illetékes bíróság (ideértve az Ügyfél lakhelye szerint illetékes megyei törvényszéket), vagy az Ügyfél szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bíróságai előtt és hatékony bírósági jogorvoslattal élhet.

Minden esetben javasolt, hogy az Ügyfél mielőtt a hatósághoz fordulna, panaszát vagy kérelmét először a Ficsór Autóház Kft.-hez továbbítsa, hogy az esetleges problémát orvosolni lehessen.

A jelen szabályzat 2019. január 10.-én lép hatályba és a Ficsór Autóház Kft. általi visszavonásáig vagy más szabályzattal történő felváltásig érvényben marad. Aktualizálva 2020. szeptember 02. A Ficsór Autóház Kft. köteles a jelen szabályzatot rendszeresen felülvizsgálni és adott esetben a megváltozott körülményeknek megfelelően módosítani.